fbpx

Algemene Voorwaarden

Afdeling 1. Algemeen

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van fili BROW, op alle door fili BROW gesloten overeenkomsten en op alle door fili BROW verrichte werkzaamheden, handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan cliënte ter hand gesteld en worden geacht bij cliënte bekend te zijn.

2. Naast deze algemene voorwaarden kan fili BROW aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden.
Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele voorwaarden van de cliënte, ongeacht of de voorwaarden van de cliënte in strijd zijn met of afwijkend van de voorwaarden van fili BROW De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van cliënte worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen fili BROW en cliënte, wordt cliënte geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

5. Indien fili BROW niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat fili BROW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afdeling 2. Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die door fili BROW
  toepasselijk zijn verklaard op de overeenkomst tussen partijen:
 2. Cliënte: een persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een
  overeenkomst sluit met fili BROW

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat cliënte en fili BROW in staat stelt om informatie
  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor cliënte om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst (op afstand);

  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door fili BROW
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
  het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;

  7. Partijen: fili BROWen cliënte tezamen.

Afdeling 3. Identiteit van fili BROW

fili BROW
Zwaanshals 292a
3035 KN Rotterdam

E-mail: info@filibrow.com

KvK: 72526793

BTW nummer: 002221540B47

Afdeling 4. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van fili BROW en op elke tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomst op afstand en bestellingen tussen fili BROW en cliënte.

2. Voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan cliënte beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij fili BROW zijn in te zien en dat zij op verzoek van cliënte zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst of de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden door fili BROW langs elektronische weg aan cliënte ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door cliënte op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door fili BROW worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van cliënte langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan fili BROW in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

9. fili BROW is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. fili BROW zal cliënte in kennis stellen van een dergelijke wijziging.
Indien cliënte meent dat de nieuwe algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient zij fili BROW hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk te berichten, bij gebreke waarvan cliënte wordt geacht de nieuwe algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Afdeling 5. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. fili BROW is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten van fili BROW. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door cliënte mogelijk te maken. Als fili BROW gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden fili BROW niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor cliënte duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen fili BROW de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor cliënte te raadplegen is;

• de manier waarop cliënte, voor het sluiten van de overeenkomst, de door haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 Afdeling 6. De overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een bestelling via het internet, e-mail, telefonisch of anderszins bij fili BROW.

2. Indien cliënte het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt fili BROW onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door fili BROW is bevestigd, kan cliënte de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft fili BROW passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien cliënte elektronisch kan betalen, zal fili BROW daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. fili BROW kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of cliënte aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien fili BROW op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. fili BROW heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afdeling 7. Offertes

1. De prijsvermeldingen van fili BROW gelden niet als offerte.

2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door cliënte van een geldige offerte en/of aanbieding van fili BROW.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven. Offertes en andere aanbiedingen van fili BROW zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij door fili BROW anders is aangegeven.

4. Cliënte staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan fili BROW verstrekte gegevens waarop fili BROW haar aanbieding dan wel offertes baseert. Blijken die gegevens niet (geheel) juist dan wel niet volledig te zijn, dan behoudt fili BROW zich het recht voor de aanbieding dan wel de offerte te wijzigen, dan wel extra kosten als gevolg van de onjuiste of onvolledige gegevens bij cliënte in rekening te brengen.

Afdeling 8. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan fili BROW producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar cliënte geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders wordt aangegeven.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is fili BROW niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

5. Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 6 maanden na het bekend worden met de gewonnen prijs, te innen. Na deze termijn vervalt het recht op het innen van de gewonnen prijs.

Afdeling 9. Conformiteit en garantie

1. fili BROW staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. fili BROW biedt cliënte 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien en zodra:

 • Cliënte andere producten dan de door de wenkbrauw/wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • Cliënte de adviezen voor thuisverzorging niet (voldoende) heeft opgevolgd;
 • Cliënte het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd; 
 • Cliënte de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
 • Cliënte met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen;
 • Cliënte de herstelbehandeling bij fili BROW annuleert; 
 • Cliënte na de behandeling bij fili BROW een behandeling bij een derden heeft gehad.

3. Cliënte dient binnen de genoemde garantietermijn in lid 2 contact op te nemen met fili BROW voor het inplannen van een nieuwe behandeling. Afhankelijk van de soort behandeling zal door fili BROW worden bepaald op welke termijn de herstelbehandeling dient plaats te vinden. In verband met het resultaat en de kwaliteit van de herstelbehandeling is het in beginsel niet mogelijk voor cliënte om deze herstelbehandeling te verplaatsen. In overleg met fili BROW mag de herstelbehandeling worden verplaatst. Voor het verplaatsen van deze behandeling gelden onder andere de regels uit afdeling 13 van deze voorwaarden.

4. fili BROW geeft advies aan cliënte met betrekking tot de geschiktheid van de producten en de behandelingen. fili BROW is te nimmer verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien cliënte tegen advies van fili BROW in producten aanschaft dan wel behandelingen boekt.

5. In geval van (mogelijke) aanspraak op garantie dient cliënte de aankoopfactuur aan fili BROW te overleggen.

 

Afdeling 10. Verplichtingen cliënte

1. Cliënte behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënte na herhaaldelijke waarschuwingen door of namens fili BROW onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, behoudt fili BROW zich het recht voor cliënte uit de salon te (laten) verwijderen en/of de toegang tot de salon (in de toekomst) te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Afdeling 11. Ontbinding

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of indien een van de navolgende artikelen van toepassing zijn, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

2. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– cliënte surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– cliënte door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– fili BROW gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van cliënte om (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen

3. Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op cliënte direct opeisbaar zijn.

4. fili BROW behoudt zich het recht op ontbinding van de overeenkomst wegens wanbetaling.

Afdeling 12. Inspanningsverplichting fili BROW

1. fili BROW zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van overeenkomsten en bij de beoordeling van aanvragen. fili BROW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen fili BROW en cliënte te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij fili BROW uitdrukkelijk, schriftelijk en zonder dubbelzinnigheden anders verklaard. fili BROW zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is cliënte inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afdeling 13. Afspraken

1. Bij het tot stand komen van de afspraak voor een behandeling bij fili BROW komen partijen een datum en tijdstip overeen voor de behandeling van cliënte. Indien cliënte verhinderd raakt voor een reeds geplande afspraak, dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan fili BROW melden. fili BROW moet – indien zij zelf verhinderd is – een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënte melden.

2. Indien door cliënte niet tijdig aan bovengenoemde verplichting wordt voldaan, kunnen partijen de behandeling in beginsel eenmaal kosteloos verzetten. Voor sommige specifieke behandelingen worden door fili BROW echter kosten gemaakt ter voorbereiding van de behandeling. Deze kosten mag fili BROW bij cliënte in rekening brengen indien de voor de behandeling van cliënte aangekochte/voorbereide producten niet (meer) kunnen worden gebruikt op het moment waarop de nieuwe afspraak wordt ingepland. Indien sprake is van dergelijke product gebonden kosten, zal fili BROW cliënte hierop wijzen ten tijde van het tot stand komen van de afspraak.

3. Indien door cliënte niet tijdig aan bovengenoemde verplichting wordt voldaan, en zij de afspraak niet wenst te verzetten, zal fili BROW 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënte in rekening brengen.

4. Indien een afspraak reeds eenmaal door cliënte is verzet en zij de afspraak nogmaals wenst te zetten, behoudt fili BROW zich het recht voor hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van de behandeling, de kosten die annulering voor fili BROW meebrengt en de gederfde winst. In beginsel zullen deze kosten 30% van het honorarium omvatten, maar fili BROW behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de kosten voor fili BROW hoger zijn dan de geschatte 30% van het honorarium.

5. Het is cliënte niet toegestaan een derde op de gemaakte afspraak – waarvoor cliënte zelf was verhinderd – te laten verschijnen. fili BROW zal in een dergelijk geval bevoegd zijn de behandeling van een derde te weigeren.

6. Indien cliënte meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak in de salon komt, is fili BROW bevoegd de verloren tijd in te korten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium in rekening te brengen bij cliënte. Indien cliënte meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak in de salon komt, is fili BROW bevoegd de afspraak te annuleren en het gehele afgesproken honorarium in rekening te brengen bij cliënte.

 

Afdeling 14. Betaling en aanbetaling

1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen wordt cliënte twee mogelijkheden geboden ten behoeve van de betaling. Cliënte kan ervoor kiezen het gehele bedrag voorafgaand aan de behandeling te betalen en cliënte kan er voor kiezen het gehele bedrag direct na de behandeling te betalen in de salon van fili BROW.

2. Cliënte heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan fili BROW te melden.

3. Voor bepaalde door fili BROW aangeboden behandelingen dient door cliënte een aanbetaling te worden gedaan alvorens de afspraak kan worden ingepland. Deze aanbetaling dient onder andere te worden voldaan bij een afspraak voor een PMU behandeling en bedraagt € 100,00 incl. BTW.

4. Zodra fili BROW de aanbetaling van cliënte op grond van het vorige artikellid heeft ontvangen, zal zij overgaan tot het inplannen en voorbereiden van de behandeling van cliënte. fili BROW dient voor deze behandeling vooraf kosten te maken die onder andere bestaan uit het inkopen van alle voor de behandeling benodigde producten. Ten gevolge van deze vooraf gemaakte kosten behoudt fili BROW zich het recht voor de aanbetaling te verrekenen met de gemaakte kosten indien cliënte de behandeling annuleert. Partijen kunnen de afspraak verzetten naar een nader te bepalen tijdstip, waarvoor cliënte niet opnieuw een aanbetaling hoeft te doen indien de door fili BROW aangeschafte en voorbereide producten op dat nader te bepalen tijdstip nog voor de behandeling zijn te
gebruiken.

5. In geval van wanbetaling door cliënte heeft fili BROW behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan cliënte kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Indien fili BROW zich wegens niet tijdige betaling door cliënte genoodzaakt ziet de vordering ter incassering uit handen te geven raakt cliënte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens brengt fili BROW administratiekosten ad 15% met een minimum van € 80,00 [zegge: tachtig euro] in rekening.

Afdeling 15. Herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die op afstand tussen partijen worden gesloten. Onder overeenkomsten op afstand vallen uitsluitend de overeenkomsten die telefonisch worden gesloten of via internet, waarbij tussen partijen geen persoonlijk contact plaatsvindt en waarbij cliënte het product niet fysiek heeft kunnen zien.

2. Op overeenkomsten die niet op afstand worden gesloten is geen herroepingsrecht van toepassing. De overeenkomst wordt niet of afstand gesloten indien cliënte in de salon van fili BROW komt en het product kan zien en fysiek kan beoordelen.

3. Wegens de hygiënische aard van de producten, is het herroepingsrecht uitgesloten voor make-up en andere verzorgingsproducten zodra deze door cliënte zijn geopend. Deze producten kunnen door cliënte niet worden teruggestuurd nadat zij de producten heeft geopend.

Afdeling 16. Overmacht

1. Situaties waarin fili BROW haar verplichtingen uit hoofde van de met cliënte gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag van nationale rouw;
• contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte van de werknemers van fili BROW;
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie fili BROW voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënte afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens fili BROW.

2. Met inachtneming van de artikelen uit deze algemene voorwaarden is fili BROW in geval van overmacht gerechtigd:
• hetzij de overeenkomst met cliënte (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan cliënte, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat fili BROW hierdoor jegens cliënte schadeplichtig wordt.
• In overleg met cliënte de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

Afdeling 17. Aansprakelijkheid

1. fili BROW kan door cliënte niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van fili BROW

2. fili BROW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat fili BROW is uitgegaan van door of namens cliënte verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. fili BROW is – wanneer zij conform lid 1 van dit artikel aansprakelijk is -, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van fili BROW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan fili BROW toegerekend kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënte aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

4. Indien en voor zover op fili BROW enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door fili BROW uit hoofde van de overeenkomst op dat moment aan cliënte gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

5. fili BROW is jegens cliënte niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan cliënte toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

6. Cliënte is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies van door fili BROW of door derden – al dan niet tegen betaling – aan cliënte ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van partijen. Cliënte vrijwaart fili BROW voor iedere aanspraak ter zake.

Afdeling 18. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de behandeling dienen door cliënte binnen 5 dagen na constateren van gebreken schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij fili BROW.

2. Bij fili BROW ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door fili BROW binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer cliënte een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Een klacht schort de (betalings-)verplichtingen van cliënte niet op, tenzij fili BROW schriftelijk anders aangeeft.

4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door fili BROW, zal fili BROW naar haar keuze de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënte aantoonbaar zinloos is geworden en cliënte dit schriftelijk kenbaar maakt.

Afdeling 19. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen fili BROW en cliënte waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien cliënte woonachtig is in het buitenland.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met fili BROW dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin fili BROW statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

GOOGLE ANALYTICS DISCLAIMER

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.Je hebt succesvol het volgen van je website door Google Analytics uitgeschakeld.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Aangepast 21-12-2021