fbpx

Privacyverklaring

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op alle door fili BROW geleverde producten en diensten.

fili BROW gevestigd te Zwaanshals 292A, 3035 KN Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

Zwaanshals 292A
3035 KN Rotterdam
info@filibrow.com
www.filibrow.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

fili BROW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

FILI BROW VERWERKT GEEN BIJZONDERE  EN OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS VAN U. FILI BROW VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

 • Uw afspraken te kunnen plannen
 • U te kunnen smsen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen smsen en of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen.

 

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is fili BROW gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt fili BROW zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

fili BROW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia – Wij noemen u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatst afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
 • Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.
 • Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen met adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

fili BROW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

fili BROW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fili BROW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@filibrow.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

BEVEILIGING

fili BROW hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. fili BROW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij fili BROW toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval fili BROW gebruik maakt van de diensten van derden, zal fili BROW in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal fili BROW u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@filibrow.com

 

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@filibrow.com

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1 januari 2020.